Każdy projekt może być dostosowany dokładnie do Twoich potrzeb. Zgoda na zmiany wydawana jest bezpłatnie. Zakres zmian możesz zgłosić podczas zamawiania projektu w polu uwagi.

Masz pytania? ZadzwońMTMStyl Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
"WYBIERZ PROJEKT I WYGRAJ SAMOCHÓD"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Wybierz Projekt i Wygraj Samochód” (zwana dalej „Loterią”).
2. Organizatorem loterii jest spółka „GRYMARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-544), ul. Wilcza 31/1a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254913 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator działa na zlecenie firmy MTM STYL Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku (kod 15-227), ul. Podleśna 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087807.
4. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27) oraz zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów.
5. Loteria prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Loteria zaczyna się 01.06.2007 roku, a kończy w dniu 15.09.2008 roku.
7. Sprzedaż produktów w loterii rozpocznie się w dniu 01.06.2007 roku, a zakończy się w dniu 15.07.2008 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są gotowe projekty domów oferowane przez firmę MTM STYL Spółka z o.o.
8. Sprzedażą promocyjną w loterii nie są objęte: projekty domów oznaczonych na stronie internetowej www.domywstylu.pl klauzulą „projekt w przygotowaniu”, aneksów do projektów, projektów budowli typu gospodarczego oraz altan i garaży i kosztorysów.
9. Zakup promocyjny może być dokonany bezpośrednio od firmy MTM STYL, u Partnerów MTM STYL oraz od firm niezależnych od firmy MTM STYL zajmujących się dystrybucją projektów objętych sprzedażą promocyjną.
10. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będących Partnerami MTM STYL. W Loterii nie mogą brać osoby, które dokonują zakupu projektu w celu jego dalszej odsprzedaży.
11. Zezwolenie na prowadzenie loterii promocyjnej wydaje Minister Finansów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
12. Uczestnicy loterii (osoby fizyczne) poprzez fakt przystąpienia do loterii promocyjnej i wypełnienie właściwych kuponów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej loterii, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia udział w Loterii. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII
13. Warunkiem uczestnictwa w loterii promocyjnej jest:
a. W dniach od 01.06.2007 roku do dnia 15.07.2008 roku dokonanie zakupu przynajmniej jednego projektu określonego w pkt. 7 Regulaminu Loterii,
b. Do dnia 22.07.2008 roku (pod uwagę brana będzie data wpływu przesyłki) przesłanie na adres: MTM STYL Spółka z o.o. ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok, prawidłowo wypełniony Kupon promocyjny (zwany dalej „Kuponem”)
14. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu promocyjnego (faktura VAT) w celu potwierdzenia prawa do nagrody.
15. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera:
a. dane Uczestnika Loterii: imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres zamieszkania.oraz numer PESEL. Dodatkowo Uczestnik może podać adres e-mail, który będzie traktowany jako kontaktowy na potrzeby niniejszej Loterii;
b. nazwę zakupionego projektu i numer identyfikacyjny ze strony tytułowej projektu,
c. oznaczenie marki samochodu stanowiącego nagrodę główną w loterii;
d. podpis uczestnika.
16. Każdy oryginalny i prawidłowo wypełniony Kupon to jeden udział w losowaniu nagrody.
17. Kupony przekazywane będą Uczestnikom w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w następujący sposób:
a. Bezpośrednio w punktach sprzedaży projektów lub u Partnerów MTM STYL na terenie całego kraju wraz z dokumentami zakupu projektu
b. Pocztą lub przesyłką kurierską wraz z dokumentami zakupu projektu.
18. Zwrot projektu:
W związku z przysługującym Uczestnikom, którzy dokonali zakupu projektu na odległość, prawem odstąpienia od umowy zakupu w terminie 10 dni ( Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
za produkt niebezpieczny [Dz.U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1021, z późn. zm.]) oraz w związku z inną sytuacją, w której następuje zwrot projektu Organizator ustala następujące zasady:
a. Osoba, która dokonała odstąpienia od umowy i/lub zwrotu projektu zobowiązana jest także do zwrotu Kuponu. W przypadku nie zwrócenia kuponu traci on swoją ważność;
b. Zwrot projektu lub odstąpienie od umowy zakupu projektu skutkuje utratą udziałów w loterii, które związane były z zakupionym projektem;
19. O prawidłowości zgłoszeń decyduje Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora. Za prawidłowe zgłoszenia będą uważane jedynie oryginalne Kupony wypełnione zgodnie z postanowieniami pkt. 15 niniejszego regulaminu, wypełnione w sposób czytelny.
20. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość Kuponów, pod warunkiem dokonania odpowiedniej wielokrotności zakupu projektu, o którym mowa w pkt 13 a regulaminu Loterii.
21. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie powoduje, że nie nabywa on żadnych uprawnień związanych z udziałem w loterii.

NAGRODY
22. W loterii przewidziane są następujące nagrody:
a. Jedna Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego o wartości rynkowej 60.000 zł do wyboru przez laureata loterii spośród następujących marek:
i) samochód osobowy marki Opel Astra,
ii) samochód osobowy marki Ford Focus,
iii) samochód osobowy marki Citroen C4,
wraz z nagrodą pieniężną o wartości 6.667,00 zł przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagród. Łączna wartość nagrody wynosi 66.667 zł brutto.
Uczestnik dokonuje wyboru nagrody poprzez zaznaczenie Marki samochodu na Kuponie.
b. Sześć Nagród Dodatkowych, każda o wartości 11.111,00 zł brutto. Każda z nagród składa się z nagród rzeczowych (typu urządzenia AGD, RTV, artykuły wyposażenia i wystroju wnętrz) o wartości 10.000,00 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł przeznaczonej na pokrycie podatku dochodowego od nagród.
c. Łączna wartość puli nagród wynosi 133.333,00 zł brutto.
23. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
24. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata loterii nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). Organizator może zdecydować o wydaniu ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego modelu i marki samochodu ze względu na możliwe zmiany w cenach i dostępności wskazanych w regulaminie modeli samochodów.

LOSOWANIE NAGRÓD
26. Losowania Nagród Dodatkowych zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki MTM STYL Spółka z o.o. ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok w dniach:
a. 08.08.2007 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.07.2007,
b. 10.10.2007 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.09.2007,
c. 12.12.2007 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.11.2007
d. 06.02.2008 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.01.2008
e. 09.04.2008 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.03.2008
f. 11.06.2008 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 15.05.2008
Podczas każdego z powyższych losowań zostanie rozlosowania jedna Nagroda Dodatkowa.
Wylosowane zgłoszenie nie bierze udziału w dalszych losowaniach Nagród Dodatkowych.
27. Losowanie Nagrody Głównej odbędzie w siedzibie spółki MTM STYL Sp. z o.o. w dniu 06.08.2008 roku spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do siedziby MTM STYL w terminie od 01.06.2007 roku do 22.07.2008 roku.
28. Wylosowane Kupony na każdym losowaniu zostaną sprawdzone w zakresie spełniania warunków określonych w regulaminie loterii.
29. Wszystkie losowania w loterii odbędą się w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, o której mowa w pkt 34 Regulaminu Loterii. Po przeprowadzeniu losowania zostaje sporządzony protokół.

WYDAWANIE NAGRÓD
30. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej listownie w ciągu 14 dni od daty danego losowania. Dodatkowo wyniki losowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.domywstylu.pl.
31. Odbiór rzeczowej Nagrody Dodatkowej odbędzie się w następujący sposób: Uczestnik dokonuje wyboru produktów AGD, RTV, wyposażenia wnętrz we wskazanych przez Organizatora w zawiadomieniu sieciach sprzedaży na terenie Polski. Wartość zamówionych przez uczestnika towarów i usług nie może przekroczyć 10.000 zł brutto. Uczestnik zobowiązany jest przesłać informacje o wybranych nagrodach listownie, faksem lub pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty losowania (decyduje data wpłynięcia). Nagrody zostaną przesłane na adres Laureata pocztą lub przesyłką kurierską w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia
informacji do Organizatora.
32. Wydanie Nagrody Głównej odbędzie się w siedzibie spółki MTM STYL Sp. z o.o. do dnia 15.09.2008 roku.
33. Nieodebranie nagrody lub brak zawiadomienia o wybranych nagrodach w terminach oznaczonych w regulaminie loterii oznacza rezygnację z nagrody.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
34. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
35. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Protokół będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na żądanie.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
36. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do 22.09.2008r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Loteria”.
38. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
39. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
40. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
41. Regulamin loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora, MTM STYL Spółka z o.o. oraz na stronie internetowej www.domywstylu.pl.
42. Organizator loterii ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników do łącznej kwoty wartości i liczby nagród w Loterii.
43. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.
44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty polskiej, firm kurierskich oraz działanie lub zaniechanie Laureatów.
45. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
46. Uczestnik biorąc udział w Loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym Regulaminem.
47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.