Zasady promocji


ZASADY PROMOCJI „NA START – DOM Z DOPŁATĄ”

  1. Promocja trwa od 15.05.09 i jest przewidziana na czas nieokreślony z możliwością jej wycofania z 1. miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie
  2. Promocją objęte są projekty pracowni MTM STYL, do 140 m2 oznaczone logo „Rodzina na swoim”, „Dom z dopłatą”, „Projekt z dopłatą” (stosowane wymiennie).
  3. Promocją objęte są zamówienia składane przez Internet, telefonicznie oraz osobiście po podaniu hasła: „Rodzina na swoim”.
  4. Słowo – dopłata – używane w ww. akcji promocyjnej należy rozumieć jako rabat udzielony zamawiającemu na projekt objęty promocją. Regularna cena projektu zostanie pomniejszona o kwotę dopłaty/rabatu.
  5. Zamówienie kosztorysu budowlanego nie jest obowiązkowe.
  6. Rabaty dostępne w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez MTM STYL w w/w terminie nie sumują się.
  7. Zwrotu zamówionego projektu i bądź zamiany na inny można dokonać w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. W powyższym terminie należy zwrócić przesyłkę i wysłać stosowne oświadczenie o zamianie projektu na inny lub odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o niewykorzystaniu projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę na adres: MTM STYL sp. z o.o., ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok. Zwrot gotówki nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu przesyłki i podpisaniu przez inwestora korekty faktury na wskazane przez inwestora konto bankowe. Zwrot nieotwartej przesyłki traktowany jest jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dn. 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
  8. Po upływie 10 dni od daty otrzymania przesyłki ale nie później niż przed upływem 3 miesiąca od daty otrzymania przesyłki, możliwy jest zwrot projektu bądź zamiana na inny po doliczeniu przez MTM STYL opłaty w wysokości 305 zł brutto.